Disclaimer

Deze website is een initiatief van Lennoc B.V. om passagiers op de hoogte te stellen van hun rechten.

Geen garanties

Lennoc streeft ernaar om accurate en volledige informatie op te nemen op deze website. Lennoc geeft echter geen garantie voor de volledigheid en/of de juistheid daarvan. Deze website en de informatie die op deze website worden verstrekt, worden aangeboden op een ‘as is’ en ‘as available’ basis. Lennoc garandeert dan ook niet dat deze website ononderbroken en/of zonder vertraging beschikbaar zal zijn.

Informatie van derde(n), producten en diensten

Wanneer Lennoc (hyper)links naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Lennoc de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Lennoc aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op websites van derden is door Lennoc niet geverifieerd.

Geen aansprakelijkheid

U stemt er door het bezoek aan onze website mee in, dat Lennoc nimmer aansprakelijk is voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van (de informatie op) deze website. Daarnaast stemt u ermee in dat Lennoc eveneens geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor diensten van derde(n) die via deze website worden aangeboden.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele en industriële eigendomsrechten en alle overige rechten met betrekking tot deze website en de informatie op deze website, waaronder begrepen doch niet uitsluitend de (merk)namen, materialen, logo’s, foto’s, tekeningen, merken en andere (onderscheidings)tekens behoren geheel en al toe aan Lennoc. Het via deze website of anderszins beschikbaar stellen van deze informatie houdt geen licentie in voor het verveelvoudigen en/of verspreiden van deze informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze website te verveelvoudigen en/of verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lennoc of de betreffende derde-rechthebbende, behoudens ingeval van wettelijk toelaatbare handelingen.

Wijzigingen

Lennoc behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan een (nadere) aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.